phathop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế

Ngày ban hành: 08/07/2015

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8810_2011_duong_cuu_nan_o_to_yeu_cau_thiet_ke.pdf

 

 • 3552/QĐ-BGTVT Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

Ngày ban hành: 22/09/2014

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/22_09_2014_tieu_chuan_3552_tai_sinh_bitum_bot.pdf

 

 • 1617/QĐ-BGTVT Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của BTN xác định bằng thiết bị Wheel tracking

Ngày ban hành: 29/04/2014

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/1617_tn_vet_han_banh_xe.pdf

 

 • TCVN 9845:2013 Tiêu chuẩn Quốc gia tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

Ngày ban hành: 01/01/2013

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_9845_2013_tinh_toan_dac_trung_dong_chay_lu.pdf

 

 • TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu GPS trong trắc địa công trình

Ngày ban hành: 27/12/2012

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_9401_2012_tieu_chuan_kt_do_va_xu_ly_so_lieu_gps_trong_tdct.pdf

 

 • TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

Ngày ban hành: 30/05/2012

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_5729_2012_duong_cao_toc_yeu_cau_thiet_ke.pdf

 

 • TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công - Nghiệm thu

Ngày ban hành: 01/01/2012

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_4447_2012_cong_tac_dat_thi_cong_nghiem_thu.pdf

 

 • TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung

Ngày ban hành: 01/01/2012

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_9398_2012_ct_trac_dia_trong_xdct_yeu_cau_chung.pdf

 

 • TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 30/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8809_2011_mat_duong_da_dam_tham_nhap_nhua_nong_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

 • TCVN 8860-1:2011 Bê tông nhựa - Phương pháp thử. Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_88602011_be_tong_nhua_phuong_phap_thu176e1941_4966_4a92_80dc_c89e0f67a1da%20(1).doc

 • TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình GTVT

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8870_2011_neo_trong_dat.pdf

 

 • TCVN 8871:2011 Vải địa kỹ thuật - Phần 1-6: Phương pháp thử

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8871_2011_vai_dia_ky_thuat_phan_1_6_phuong_phap_thu.pdf

 

 • TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8864_2011_do_bang_phang_bang_thuoc_3m.pdf

 

 • TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8865_2011_iri.pdf

 

TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8866_2011_rac_cat.pdf

 

TCVN 8867:2011 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8867_2011_do_e_bang_benkenman%20(1).pdf

 

TCVN 8868:2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén 3 trục

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8868_2011_thi_nghiem_3_truc.pdf

 

TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8869_2011_quy_trinh_do_ap_luc_nuoc_lo_rong_trong_dat.pdf

 

TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8863_2011_mat_duong_lang_nhua_nong_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

TCVN 8859:2011 Lớp móng CPĐD trongkết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8859_2011_lop_mong_cpdd_trong_kcad_o_to_vat_lieu_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

TCVN 8858:2011 Móng CPĐD và CP thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8858_2011_mong_cpdd_va_cptn_gia_co_xi_mang_trong_kcad_o_to_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

TCVN 8857:2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8857_2011_lop_kcad_o_to_bang_cap_phoi_thien_nhien_vat_lieu_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 05/12/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8819_2011_mat_duong_btn_nong_yeu_cau_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf

 

TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

Ngày ban hành: 09/11/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8791_2011_son_phan_quang%20(1).pdf

 

TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall

Ngày ban hành: 05/03/2011

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/tcvn_8820_2011_thiet_ke_btn_theo_marshal.pdf

 

QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày ban hành: 05/02/2010

Tệp đính kèm:

 ct4/admin/images/logo/file/qcvn_07_2010_cong_trinh_ha_tang_ky_thuat.pdf

 

 

 

Anh lien ket 1
Anh lien ket 2
Anh lien ket 1
Anh lien ket 2
Anh lien ket 1
Anh lien ket 2
facebook